Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Vọng Lư sơn bộc bố (Lý Bạch - 李白, Trung Quốc)

望廬山瀑布

Vọng Lư sơn bộc bố

Xem dòng thác ở núi Lư (Người dịch: Tương Như)

日照香爐生紫煙,
遙看瀑布掛前川。
飛流直下三千尺,
疑是銀河落九天。

Nhật chiếu hương lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trước sông này:
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,
Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.

Nguồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét